Onsdag, 11 november, 2009 - 10:48
DUGNAD arbejder med at udvikle en stofbrugerpolitik med fokus på mennesket frem for den nuværende narkopolitik der fokusere på stoffet. På BrugerDag 09 arbejder vi videre og tager udgangspunkt i de behov stofbrugerne har. Vi arbejder på dagen med en brugerdreven stofbrugerpolitik.

Fra en narkopolitik til en stofbrugerpolitik:

Hverdagslivet på Vesterbro skal rumme, at stofbrugere og de lokale borgere kan indgå i et fællesskab, der er præget af gensidig respekt og hensyntagen. Dette kræver alle parters medvirken, således at det lokale fællesskab sammen er medvirkende til at løfte opgaven.

Der skal findes løsninger, der sikrer at stofbrugere som borgere finder et værdigt hverdagsliv sammen.

Udgangspunktet er, at stofproblematikken er en del af livet på Vesterbro og har været det igennem de sidste 35 år. Endvidere er der nogle forudsætninger, der skal opfyldes, nemlig at det skal være trygt og sikkert at færdes som borger i bydelen, samt at borgerne ønsker at tage et medansvar for de mest udsatte i vort samfund og være med til at udvikle løsninger, der sikrer et bæredygtigt samvær med vore socialt stigmatiserede borgere.

En forbedring af stofbrugernes hverdag er højt prioriteret og udgangspunktet, således at der kan sikres ordentlige opholdsmuligheder, toiletforhold, overnatningsmuligheder, sund mad, sundhedstilbud, skæve jobs, værdige stofindtagelsesfaciliteter og professionelle behandlingsmuligheder.

Værdighed og en genetablering af værdighed er en vigtig betingelse for både stofbrugeren og borgeren. Det er en grundlæggende forudsætning, at det lokale netværk indgår i et samarbejde om at skabe løsninger, såvel kortsigtede pragmatiske som langsigtede bæredygtige løsninger, der angiver et perspektiv, der er til gavn for såvel stofbrugere som lokalområdet.

En stofbrugerpolitik kan kun udvikles i et samarbejde med alle, der er berørt af de problematikker der er knyttet hertil.

Kun ved at løfte i fællesskab og modanisere stofbrugernes velfærd kan der genetableres en hverdag, hvor der er plads til alle.

Den nuværende narkopolitik med en nul-tolerancepolitik over for stofbrugerne medfører en yderligere kriminalisering og social udstødelse, således at presset på den enkelte stofbruger medfører en forværring af den sociale uorden. En kontrol- og strafferetspraksis bliver således meget omkostningsfuld for stofbrugerne og samfundet, der ikke er i stand til forbyde eller standse udbredelsen af stoffer. Forebyggelse, behandling, kontrol og straf har svært ved at ændre den eksisterende stofvirkelighed afgørende.

Narkopolitikken synes at være på en kollisionskurs, der ikke løser problemer men forværrer dem.

- En stofbrugerpolitik er brugerdreven. Det vil sige at den konstant forholder sig og tilpasser sig stofbrugernes behov.

- En stofbrugerpolitik betyder, at politi, erhvervsliv, naboer, handlende, institutioner, politikere og stofbrugere inddrages i et fælles skabt forum, hvor alle parter er i en fortsat dialog, der til stadighed kan diskutere og anvise løsninger.

Det er i inddragelsen og i samarbejdet med hinanden, at der udvikles en fælles ansvarlighed og forståelse, der i sidste ende også omfatter stofbrugerens egen ansvarlighed og aktive medvirken.

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.